Hướng dẫn lập trình Flask – Phần 5: Xử lý đăng nhập

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về thư viện Flask-Login và tạo ra một hệ thống đăng nhập hoàn chỉnh cho ứng dụng của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu khái quát về khái niệm password hash và cách sử dụng các hàm có sẵn trong Flask-Login để kiểm tra dữ liệu nhập.

Sinh nhật thứ 50 của Unix: Hệ điều hành nền tảng cho điện thoại thông minh đã bắt đầu từ thất bại như thế nào?

Một bài viết rất đáng suy ngẫm. Nó cung cấp lược sử về hệ điều hành Unix và các tác giả của nó: Ken Thompson, Dennis Ritchie và Rudd Canaday, cũng như quá trình hệ điều hành Unix phát triển và trưởng thành từ thất bại của dự án Multics. Qua đó, nó giúp chúng ta hiểu được vì sao Unix được phổ biến như ngày nay.

Hướng dẫn lập trình Flask – Phần 4: Sử dụng cơ sở dữ liệu

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cơ sở dữ liệu cũng như thiết kế cơ sở dữ liệu cho ứng dụng thông qua các mô hình quan hệ. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu cách thức để ghi và đọc dữ liệu vào cơ sở dữ liệu nhờ vào các tiện ích trong thư viện mở rộng SQLAlchemy được Flask hỗ trợ.

Hướng dẫn lập trình Flask – Phần 1: Hello World!

Loạt bài viết này sẽ giúp bạn hiểu vể ứng dụng Flask và cách áp dụng để tạo ra một ứng dụng Web đơn giản với Python và Flask framework. Xuyên suốt loạt bài học, chúng ta sẽ đi từ các khái niệm từ căn bản đến nâng cao trong lập trình Web nói chung và Flask nói riêng để áp dụng vào ứng dụng của chúng ta.