Hướng dẫn lập trình Flask – Phần 22: Tìm hiểu về tác vụ nền

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên tắc xây dựng các tác vụ nền và thực thi độc lập với ứng dụng. Qua đó, chúng ta sẽ tạo ra một tác vụ nền để xuất file với sự hỗ trợ của phần mềm Redis.