Hướng dẫn lập trình Flask – Phần 4: Sử dụng cơ sở dữ liệu

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cơ sở dữ liệu cũng như thiết kế cơ sở dữ liệu cho ứng dụng thông qua các mô hình quan hệ. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu cách thức để ghi và đọc dữ liệu vào cơ sở dữ liệu nhờ vào các tiện ích trong thư viện mở rộng SQLAlchemy được Flask hỗ trợ.

Hướng dẫn lập trình Flask – Phần 1: Hello World!

Loạt bài viết này sẽ giúp bạn hiểu vể ứng dụng Flask và cách áp dụng để tạo ra một ứng dụng Web đơn giản với Python và Flask framework. Xuyên suốt loạt bài học, chúng ta sẽ đi từ các khái niệm từ căn bản đến nâng cao trong lập trình Web nói chung và Flask nói riêng để áp dụng vào ứng dụng của chúng ta.