Sinh nhật thứ 50 của Unix: Hệ điều hành nền tảng cho điện thoại thông minh đã bắt đầu từ thất bại như thế nào?

Một bài viết rất đáng suy ngẫm. Nó cung cấp lược sử về hệ điều hành Unix và các tác giả của nó: Ken Thompson, Dennis Ritchie và Rudd Canaday, cũng như quá trình hệ điều hành Unix phát triển và trưởng thành từ thất bại của dự án Multics. Qua đó, nó giúp chúng ta hiểu được vì sao Unix được phổ biến như ngày nay.