Hướng dẫn lập trình Flask – Phần 1: Hello World!

Loạt bài viết này sẽ giúp bạn hiểu vể ứng dụng Flask và cách áp dụng để tạo ra một ứng dụng Web đơn giản với Python và Flask framework. Xuyên suốt loạt bài học, chúng ta sẽ đi từ các khái niệm từ căn bản đến nâng cao trong lập trình Web nói chung và Flask nói riêng để áp dụng vào ứng dụng của chúng ta.